12th SME National Awards 2020

18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 โดยมี "นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน" ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิน 53 รางวัล จากผู้สมัครทั้งสิ้น 1,009 ราย ซึ่งบริษัท โกศล-อัมพา จำกัด หรือ ซอสพริกโกศล เราได้รับรางวัล "รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประเภท (รางวัล SME ดีเด่น : กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)" เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการบริหารจัดการที่ดี และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

11th SME National Awards 2019

ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 : บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับเชิญเข้ารับรางวัล "การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562" ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล " SME มาตรฐาน ประจำปี 2562" ทั้งนี้ประธานในการมอบรางวัลในครั้งนีั "คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)" ให้เกีรติในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2562

โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 : บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัล "3Rs" จากการเข้าร่วม "โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรมม ซึ่งเป็นการช่วนลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตลงตามหลักการ "Reduce Reuse and Recycle" และยังช่วยให้เราใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ทั้งนี้ยังช่วยลดปริมาณกากของเสียที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
image

Thailand Trust Mark Certificate

ในวันที่ 21 กันยายน 2562 : บริษัทโกศล-อัมพา จำกัด ได้เข้ารับมอบหนังสือรับรอง "Thailand Trust Mark" จาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรงพาณิชย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์สินค้าไทยได้อย่างมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์การรับรองของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark พร้อมตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศว่าสินค้าที่ได้รับตรา T Mark ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีธรรมาภิบาลและมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม

 

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 (EMS for SMEs Award)

ในวันที่ 15 กันยายน 2560 : บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้เข้าร่วมงานรับโล่รางวัล การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 (EMS for SMEs Award) จากโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบจัดการสิ่งแวดล้อม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อให้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาความสามารถและเสริมสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน และผู้ประกอบกิจการโรงงานมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน ประชาชน และชุมชนในบริเวณรอบข้าง
image
Powered by MakeWebEasy.com